When have you discovered Yoga? Could you say it transformed your life? If so, in what way?

Коли Ви відкрили для себе Йогу, і чи могли б сказати, що це відкриття трансформувало Ваше життя? Якщо так, яким чином ?

I discovered yoga thru a book when I was 15. I always was fascinated by India and I practiced yoga poses without knowing since I was a little girl. Yoga and its philosophy changed my life. It helps me to step beyond my personality into my core essence and I started to see life in a much much bigger perspective. I anchors me, it opens me up, it brings me such clarity and joy, as well as courage to face my shadows and walk thru all challenges with a feeling of growth, support and trust in life as the “guru”.

Я відкрила для себе йогу із книги у п’ятнадцятирічному віці. Індія завжди заворожувала мене, і я практикувала пози йоги, все ще не знаючи цього, будучи зовсім маленькою дівчинкою. Йога та її філософія змінили моє життя. Вона допомагає мені вийти за межі власної особистості до моєї есенціальної суті,  я почала бачити життя зі значно масштабнішої перспективи сприйняття. Вона приземлює мене, розкриває, приносить таку надзвичайну ясність і радість; дає сміливість зустрітися з власними тінями, проходити крізь труднощі з відчуттям внутрішнього росту, підтримки та віри в життя як «гуру».

Could you recall experiencing the most memorable moment of the blissful joy? Please tell us about it..

Пригадайте найбільш пам’ятний момент блаженної радості. Будь ласка, розкажіть нам про нього…

 Oh, yes there are some remarkable ones: the power of kundalini Shakti rising // of my mind stopping and dropping all labels being left with pure presence and wonder and spontaneity // sweet relieve in deep meditation // so much more space //and more and more sensing the breath as the greatest gift…

O, так, є декілька справді значних: сила кундаліні Шакті, що прокидається// мого розуму, що, зупинившись, відкидає всі ярлики, залишаючись із чистою присутністю, дивом і спонтанністю // солодке полегшення, що приходить у глибокій медитації // настільки більше місця.. //і все ясніше відчуття та усвідомлення дихання як найпрекраснішого дару…

When we talk of yoga in all it’s equally important aspects (including ethical part), how do Yoga concepts influence your daily life ?

Говорячи про Йогу з усіма ІІ важливими аспектами (включно з етичною частиною), як концепти Йоги впливають на Ваше щоденне життя?

I stopped playing games, with myself and with others. I became authentic, courageous to be vulnerable, to not know, to feel all. I try to be the best version of myself for my students to serve as best as I can. I became real!

Я припинила грати в ігри з собою та іншими. Я стала автентичною; віднайшла сміливість бути вразливою, не знати, відчувати все. Я намагаюся бути найкращою версією себе задля своїх  студентів. Я стала справжньою!

 On the matter of self-acceptance and self-love, what would be your kind advices for those struggling to see their true beauty and uniqueness?

На предмет самоприйняття та любові до себе, які поради Ви могли б дати тим з нас, хто все ще на шляху до розуміння своєї істинної краси та особливості?

YOU ARE LOVED, SO BE KIND TO YOURSELF, NO MATTER WHAT

Breathing can take you there ; ))

ВАС ЛЮБЛЯТЬ, ТОЖ, У БУДЬ — ЯКОМУ РАЗІ, БУДЬТЕ ДОБРИМИ ДО СЕБЕ  Дихання приведе Вас куди потрібно ; ))

 In the modern world we are often misguided with the idea of success as a material wealth and a gain of power. How do you see a truly successful person?

У сучасному світі досягнення успіху нерідко асоціюється із матеріальним достатком та владою. Якою на Ваш погляд є справді успішна людина ?

You are in a body on a planet, that is pretty successful ( Buddhism: to be born in a human body is so so so rare, and the greatest gift) .

Ви знаходитесь у тілі на планеті, —  це вже неабиякий успіх (Буддизм: народитися у людському тілі, — неабияка рідкість і найпрекрасніший дар).

 Please, share with us, what little things make you happy?

Поділіться з нами, які маленькі речі роблять Вас щасливими?

Having my hot water and coffee in bed in the morning. Feeling the silence when people deeply relax in yoga, especially in savasana

flowers, birds, chocolate — of course

a smile, when I can inspire and uplift people, my work (most of the time), being with the elements, especially in water…..plus a lot more

Гаряча кава і вода в ліжку вранці; Відчуття тиші, коли люди в глибокій релаксації під час йоги, особливо в Шавасані

квіти, птахи, шоколад звичайно ж

посмішка; коли вдається всилити людям натхнення і піднесення; моя робота (більшість часу), перебування в поєднанні з елементами, особливо водою… і багато інших маленьких речей

The traditional approach to Yoga is quite different from the modern (westernized) one. As the teacher, holding retreats in India, what are your thoughts on this matter? Despite its growing popularity, do you feel it’s message is being delivered and the values preserved? 

Традиційний підхід до Йоги суттєво відрізняється від сучасного (західного). Як вчитель, проводячий ретріти в Індії, поділіться думками з цього приводу… Попри зростаючу популярність асан, чи вважаєте Ви основу сприйняття та базові цінності Йоги збереженими?

Yes indeed it is very very different. In the west yoga is watered down to a wellness work out; traditionally in India, its birthplace it is about understanding the truth of life, your core essence, and to overcome what is in the way to be fully liberated from identifications, roles, believes, thought patterns, conditioning. It is huge, and it is an interesting journey and often a bumpy road. 

The good thing is that yoga got reactivated thru the west, and more or less reimported to India as a work in progress free from religious connotations. This opened up yoga to a lot more people and all benefit. In the end it depends what the person wants, is looking for: To get rid of backpain? to de-stress and relax? to free yourself? To be happy? to love yourself more? – all is good, everybody is at a different point in their journey and yoga serves all of them. That’s the beauty

Так, дійсно, підходи й справді дуже різні. На заході йога зводиться до добрячого тренування; традиційно в Індії, місці її народження, йога тяжіє до усвідомлення істини життя, нашої есенціальної сутності і подолання того, що є на шляху до повного звільнення від ототожнень, ролей, вірувань, моделей мислення, залежності від умов. Це колосальна, надзвичайно цікава мандрівка і зазвичай шлях її нерівний та складний.

Добре те, що йога пройшла реактивацію крізь Захід і, тією чи іншою мірою, повернулась до Індії позбавленою релігійних конотацій, що відкрило її для більшої кількості людей, на користь всім. Врешті-решт, все залежить від того,  що бажає і шукає людина: позбутися болю в спині; зняти стрес та відпочити; звільнити себе; віднайти щастя; полюбити себе більше, — все добре…Всі ми на різному відрізку свого шляху і йога служить кожному. Це і є прекрасним…

On the workshop you’ll be giving — the sacred sound toning and chanting — please, tell us about the benefits of inner channels opening?

Щодо запланованого майстер-класу, — сакрального співу та тонування звуку, — розкажіть нам про користь розкриття внутрішніх каналів?

Sacred sound is based on the knowing that everything in the universe is vibration. Toning and chanting is a direct way to connect even on a cellular level to these sacred sounds. Your inner channels are responding to these vibrations influencing you entire being and especially your mind. 
Working thru all chakras from within and releasing these vibrations thru the throat chakra is very cleansing and healing. It took me years to allow my voice to be heard and i am still vulnerable in this process. It takes courage. 
Paradoxically you can sense the deep silence from which everything arises. This is bliss!


Священний звук базується на розумінні, що все у Всесвіті є вібрацією. Тонування і спів, — прямий спосіб поєднатися, навіть на клітинному рівні, з цими священними звуками. Ваші внутрішні канали реагують і відповідають на ці вібрації, що впливає на все ваше єство, особливо на розум.

Робота зі всіма чакрами зсередини і вивільнення цих вібрацій крізь Відшуддху (чакру горла) ,- сприяє очищенню і зціленню. Мені знадобилися роки,  щоб мій голос був почутий, і я все ще вразлива у цьому процесі, що вимагає мужності.

Парадоксально, ви можете відчути глибоку тишу, з якої все виникає. Це блаженство!

Talking about Prana and its flow…How do the breathing exercises effect it? What Pranayama technique is your favorite?

Розмовляючи на тему Прани та її плину, як дихальні вправи впливають на даний процес? Яка техніка Пранаями найбільше Вам до вподоби?

Yoga is a lot about prana, the lifeforce itself. It is about expanding prana thru directing/ guiding its flow. There are very different effects in the specific techniques and approaches. It depends on what you want. Ultimately the idea is to access the sushumna nadi, the central channel to go beyond duality. 
I do use the breath according to what I want to shift. I still like Kapalabhati and even a simple conscious Ujjayi breath for their simplicity and effectiveness ( We don’t really need fancy stuff)

Йога багато в чому про Прану,  про життєву силу. Про розширення та збільшення Прани шляхом спрямування / направляння її потоку. Існують різноманітні ефекти в конкретних методах і підходах. В залежності від того, що ви хочете. В цілому ідея полягає в доступі до Сушумна-наді, центрального каналу, що виводить за межі дуальності. 

Я використовую дихання відповідно до того,чому хочу сприяти. Я як і раніше люблю Капалабхаті і навіть просте усвідомлення Уджаї дихання за їх простоту й ефективність (насправді нам не зовсім і потрібні усілякі модні штуки)

What about the most loved asana, the one you never miss in your routine? (Besides Savasana, we all love those one:) JK, including Savasana:))

Як щодо улюбленої асани,- тієї, яку Ви ні за що не вилучили би зі своєї рутини?( Окрім Шавасани, її ми всі любимо:) Жартую, з нею включно:)

Hmm, of course savasana most favorite as rare for yoga teachers.
Besides it is still down dog, and standing still and steady with ease in tadasana, sirsana, and passivly bridging the heart over blocks

 

Хм…звісно ж Шавасана найбільш улюблена, так як вчителям йоги нечасто доводиться насолодитися нею…

Окрім того, down dog все ще одна із них Sirsana — інша, а також я люблю стояти незворушно, стійко, але з легкістю в Тадасані; і пасивно розкривати серце вигинаючи спину над блоками

 There are plenty of styles to choose from, so that everyone finds the one that suits his/her needs. What is the main focus of Yin Yoga? 

Із різноманітності стилів, кожен може знайти підходящий його потребам…В чому полягає основний фокус Їнь Йоги?

Yin yoga is working beyond the muscular structure of the body towards the meridians or nadis using time and gravity. It is about surrendering and is very meditative and restoring. Staying in an asana for 3-5 min. Is a very different experience then for 5 breaths. It can be very challenging for the body and definitely the mind. Some people feel their attitude triggered, stuck in a posture, in discomfort. So it is a wonderful practice of equanimity.

Їнь-йога працює понад межами м’язової структури тіла по відношенню до меридіанів та наді, використовуючи час і гравітацію. Мова йде про поступливість і відмову, разом з тим цей стиль є справді медитативним і відновлюючим. Перебування в асані протягом 3—5 хв.,-  зовсім інший досвід, ніж п’ять подихів. Досвід, що іноді є складним для тіла та справжнім викликом для розуму. Деякі люди відчувають, що їхнє ставлення до себе та інших випробовується, опинившись в позиції дискомформу. Отже, це чудова практика самовладання.

Please describe your most effective way of dealing with the stress?

Опишіть Ваш найбільш ефективний спосіб впоратись зі стресом?

Breathing, especially exhaling and restoratives, deep relaxation in savasana or yoga nidras. F.ex. I love to rest over bolsters and blocks with an eye-pillow and a timer.

 I also advocate ayurvedic principles and lifestyle changed to avoid getting stressed out in the first place.

 

Дихання, особливо видих  і відновлення, глибока релаксація в Шавасані або йога нідрах. До прикладу, я люблю відпочивати, використовуючи  підкладки і блоки подушку для обличчя і таймер.

Я також пропагую аюрведичні принципи і, перш за все, зміну способу життя таким чином, щоб стрес як такий взагалі уникався.

 Have you visited Ukraine before?(We are happy to have you you here!) What is your current point of view (any impressions, associations) regarding Ukraine?

Чи доводилось Вам відвідувати України раніше?( ми щасливі із приводу майбутнього візиту).  Яка Ваша думка стосовно України на даний момент (будь-які враження, асоціації)?

 

First time in Ukraine and this very exotic part if the world. Super exciting!

Вперше в Україні і у цій такій екзотичній для мене частині світу. Захоплююче! 

And the last but not the least important subject…Meditation in the Yoga practice. Your approach to it and teachers you’ve been guided by (if any)…

І останній, але не менш важливий предмет розмови…Медитація в практиці Йоги. Ваш підхід до даного аспекту і вчителі що направляють Вас на шляху?

 Eventually your whole practice and life becomes your meditation. Yet, I, as most of us do need to sit in a certain posture to train your focus first.
But ultimately the asana practice should be a meditation in movement and so your entire life. I encountered meditation in the early nineties in a buddhist monastery in Nepal. It was so hard for me back then to keep my attention on a subject. But I found tremendous focus and absorption in my artwork and also when teaching yoga. Vipassana in the Goenka lineage has been very revealing of its power. I try to focus on my breath as often as i can remember, then it doesn’t matter where i am and what i am doing, I am in presence.

 

Зрештою вся ваша практика і життя як таке стають медитацією. Тим не менш, я, як більшість з нас, дійсно повинна сидіти в певній позиції, щоб перш за все тренувати свій фокус та концентрацію. Практика асан повинна бути медитацією в русі, як і все ваше життя… Я відкрила для себе медитацію на початку 1930-х років у буддистському монастирі в Непалі. Тоді мені було важко зосереджувати і утримувати увагу на чомусь конкретному. Але я віднайшла величезне заглиблення в мистецькій діяльності, а також під час навчання йоги. Віпассана Гоенки теж виявилась потужною. Я намагаюся зосередитися на диханні кожного разу як тільки згадаю, тоді те, де я перебуваю і що я роблю не має значення, — я присутня